Home  |  Polityka Prywatności / Privacy Policy  |  Warunki korzystania / Terms of Use  |  Kontakt / Contact
Adres WWW:
  [Opcje / Options]
 


Ciesz się nieograniczonym i nie ocenzurowanym naszym serwisem.

Dzięki nam możesz wejść na każdą stronę - za pośrednictwem naszej strony możesz to robić bez żadnych ograniczeń.

Przeglądając przez nasz serwis wybrane przez siebie strony, jesteś całkowicie anonimowy dla odwiedzanych witryn, również pozwala Ci to także na ominięcie ograniczeń sieci przez rząd danego państwa, miejsca pracy lub uczelni.

Enjoy unrestricted and not censored like our server.

With us you can go to any website - via the website, you can do it without any restrictions.

By browsing through our website chosen by their parties, you are completely anonymous to the sites you visit, it also allows you to bypass the network restrictions by the government of the country, jobs or college.

HELP

Wpisz swój adres docelowy i kliknij przycisk GO - pamiętaj że dostajesz się do strony anonimowo. Usuń zaznaczenie pola wyboru "Zezwalaj pole cookies", jeżeli nie chcesz zostawić swoich danych osobowych. Kodowanie URL - opcja pozwala na ukrycie adresu URL, który odwiedzasz. Niektóre witryny korzystają ze skryptów do śledzenia informacji osobistych. Można je również usunąć za pomocą opcji.

Enter your destination address and click go - remember that you get to the party anonymously. Uncheck "Allow cookies check box, if you do not want to leave their personal data. URL encoding - this option allows you to hide the URL you are visiting. Some sites use scripts to track personal information. They can also be removed through options.

 


Pajacyk
Copyright © 2010 All Incognito - Free Web Proxy - Surf The Web Namelessly | Theme and code kejF | PLS
Advertisement links:

statystyki odwiedzin stron internetowych